สำนักปลัด


093 132 6451
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นายชาญวิทย์ ตันกอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายขจร แก้วมหานิล
นิติกรชำนาญการ

นางพรพิมล อินเตชุะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาววัชราภรณ์ เสถียรลัคนานุกูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวธิติมา ศักดิ์ประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายสว่าง คำภิละ
นักวิชาเกษตรชำนาญการ

จ่าเอกขจร อุไรสาย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายไชวัฒน์ อุทธาเครือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสาวรสสุคนธ์ กิติวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสิทธิพันธ์ ตาพันธ์
นักการภารโรง

นายเสริมพล ปัญญาส่อง
พนักงานขับรถ

นายวีระพงษ์ สุระวัง
พนักงานขับรถ

นายวีนัส มหาวรรณ
พนักงานขับรถ

นายวีระศักดิ์ อินพิรุด
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายนิรันทร์ อินต๊ะพันธ์
พนักงานเก็บขยะ

นานยนัฎพงษ์ กล้าจริง
พนักงานเก็บขยะ

นางมารีย์ ฟองสาย
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอัมพร การดี
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเบญจมาพร ฟูใจ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางเรณู คำอินต๊ะ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวิชุดา ธาตุรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสุทธาวาส เป็กเตปิน
ผู้ดูแลเด็ก

นางลินดา หรัญรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวน้ำฝน ธรรมสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสมหญิง สุขสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก

นายบุญธรรม ธรรมสิทธิ์
พนักงานประจำวิทยุ

นายเรวัตร เทพป้อม
พนักงานประจำวิทยุ

นายอภิชาติ ใจมาบุตร
พนักงานประจำรถดับเพลิง

นายกรวืทย์ บุญเรือง
พนักงานประจำรถดับเพลิง

นางแขนภา นันตาวงค์
คนงานทั่วไป

นางทัศนีย์ แก้วมหานิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 974 ตอบ 0


แผนที่ Google Maps