ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านเสด็จ

ตำบลบ้านเสด็จ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 17 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ 1 บ้านทรายมูล
หมู่ 2 บ้านจำค่า
หมู่ 3 บ้านทรายทอง
หมู่ 4 บ้านปงอ้อม
หมู่ 5 บ้านเสด็จ
หมู่ 6 บ้านห้วยยาง
หมู่ 7 บ้านห้วยน้ำเค็ม
หมู่ 8 บ้านลูเหนือ
หมู่ 9 บ้านลูใต้
หมู่ 10 บ้านทรายทองพัฒนา
หมู่ 11 บ้านปงชัย
หมู่ 12 บ้านเมาะพัฒนา
หมู่ 13 บ้านทรายมูลพัฒนา
หมู่ 14 บ้านห้วยยางพัฒนา
หมู่ 15 บ้านห้วยหลวงพัฒนา
หมู่ 16 บ้านห้วยเดื่อพัฒนา
หมู่ 17 บ้านปงชัยพัฒนา

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ได้รับการยกฐานะขึ้นจากสภาตำบลบ้านเสด็จ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539

       มีพื้นที่ประมาณ 96.126 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) สายนครสวรรค์-เชียงราย ไปทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ระยะทางประมาณ 17 กม.  

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ

“สังคมแห่งการเรียนรู้  เคียงคู่คุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  ลือเลื่องวัฒนธรรม  สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

พันธะกิจหลักการพัฒนา

 1. มุ่งบริหารองค์กรโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบเป็นหลักการสำคัญ

  2. มุ่งบริการประชาชน โดยถือความสุขของชุมชนเป็นหลัก 

  3. มุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มขีดความสามารถ

  4. มุ่งพัฒนาองค์กรให้สามารถเติบโตรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านบริบท

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 
ทิศใต้         ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย   
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

        อำเภอแม่เมาะ

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วน

        ตำบลบุญนาคพัฒนา

     ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  และรับจ้างทั่วไป  พืชที่ปลูกมากในพื้นที่  ได้แก่   สับปะรด  ข้าว หอม  กระเทียม  ถั่วเหลือง ยางพารา 

  และต้นยูคาลิปตัส

กรุณาใส่ข้อมูล

การแบ่งเขตการปกครอง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน คือ

  ม.1  บ้านทรายมูล             ม.10  บ้านทรายทองพัฒนา

  ม.2  บ้านจำค่า        ม.11  บ้านปงชัย

  ม.3  บ้านทรายทอง    ม.12  บ้านเมาะพัฒนา

  ม.4  บ้านปงอ้อม   ม.13  บ้านทรายมูลพัฒนา

  ม.5  บ้านเสด็จ   ม.14  บ้านห้วยยางพัฒนา

  ม.6  บ้านห้วยยาง  ม.15  บ้านห้วยหลวงพัฒนา  

  ม.7  บ้านห้วยน้ำเค็ม              ม.16  บ้านห้วยเดื่อพัฒนา

  ม.8  บ้านลูเหนือ  ม.17  บ้านปงชัยพัฒนา

  ม.9  บ้านลูใต้  

สถานพยาบาลในพื้นที่ ทั้งสิ้นมี จำนวน  3  แห่ง 

  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ

  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายทอง

  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำค่า

- อ่างเก็บน้ำสวนสุขภาพหนองหลง บ้านลูเหนือ หมู่ที่ 8

- อ่างเก็บน้ำบ้านเมาะพัฒนา หมู่ที่ 12

- อ่างเก็บน้ำบ้านหลวงห้วย หมู่ที่ 15

โรงเรียนในพื้นที่ ทั้งสิ้นมี จำนวน  6  แห่ง 

  - โรงเรียนระดับประถมศึกษา    จำนวน  4  แห่ง

  - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา    จำนวน  1  แห่ง

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  4  แห่ง

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอกชน  จำนวน  1  แห่ง

กรุณาใส่ข้อมูล

กรุณาใส่ข้อมูล

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 971 ตอบ 0


แผนที่ Google Maps