รายการเรื่องราวร้องทุกข์

ค้นหาเรื่องร้องทุกช์ (ป้อนชื่อผู้ร้อง หรือรายละเอียดในคำร้อง)

ERROR SELECT * FROM `complaint_notify` where type='2'
เลขรับที่/วันที่รับ รายละเอียด หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ